About Me

Real Estate expert. I am here to help with any of your buying or selling property needs.
I would like to apply the job of selling your home.
Have you already chosen an agent to work with? Call me to set the appointment today.
I’m Duc Le real estate agent with Pacificwide’s Realty
For me, being a realtor is more than just a job. I love being able to help my clients realize a dream or accomplish the goal of homeownership.
I am fluent in both English and Vietnamese.
I am eager to meet you, assess your needs and get started!
You can reach me at 408-644-1567 or find me online at www.duclerealtor.com

Again, my name is Duc Le and I look forward to hearing from you soon.

Thank you


Chuyên gia Bất động sản. Tôi ở đây để giúp đỡ bất kỳ việc buying hoặc selling bất động sản của bạn.

Tôi sẽ đại diện cho bạn gánh vác tấc cả headache và stressful. 
Bạn đã chọn một agent để làm việc chưa? Hãy gọi cho tôi để make the appointment today.
Tôi là Đức Lê real estate agent làm việc tại công ty địa ốc Pacificwide
Đối với tôi, làm một người broker hay agent không chỉ là một công việc. Tôi thích được giúp khách hàng của tôi đạt được một giấc mơ Mỹ (American dream) hoặc thành công về tài chánh (sell home and investment)
Tôi thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Tôi mong muốn được gặp bạn, thảo luận nhu cầu của bạn và bắt đầu làm việc với bạn.
Bạn có thể liên lạc với tôi tại 408-644-1567 hoặc tìm thấy tôi trực tuyến tại website: www.duclerealtor.com

Một lần nữa, tôi tên là Đức Lê và tôi mong muốn được nghe from you soon.

Thank you


Experto en bienes raíces Estoy aquí para ayudarlo con cualquiera de sus necesidades de compra o venta de propiedades.
Me gustaría aplicar el trabajo de vender su casa.
¿Ya has elegido un agente para trabajar? Llámame para programar la cita hoy.
Soy el agente de bienes raíces Duc Le con Pacificwide's Realty
Para mí, ser un agente inmobiliario es más que solo un trabajo. Me encanta poder ayudar a mis clientes a realizar un sueño o lograr el objetivo de ser propietario de una casa.
Hablo fluidamente inglés, vietnamita, español
¡Estoy ansioso por conocerte, evaluar tus necesidades y comenzar!
Puede comunicarse conmigo al 408-644-1567 o encontrarme en línea en www.duclerealtor.com

De nuevo, mi nombre es Duc Le y espero con interés escuchar de usted pronto.

Gracias房地產專家。 我在這裡幫助您處理任何購買或出售物業的需求。
我想申請賣你家的工作。
你是否已經選擇了一個代理工作? 打電話給我設定今天的約會。
我是Duc Le在Pacificwide's Realty的房地產經紀人
對我而言,成為房地產經紀人不僅僅是一份工作。 我喜歡能夠幫助我的客戶實現夢想或實現房主的目標。
我的英語,越南語,西班牙語,中文流利
我渴望見到你,評估你的需求,開始吧!
您可以撥打408-644-1567與我聯繫,也可以通過www.duclerealtor.com在線找到我

再次,我的名字是德樂,我期待著很快收到您的消息。

謝謝